Bestyrelse & Arbejdsudvalg

Bestyrelse

 Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 5 medlemmer plus 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år.

 På nuværende tidspunkt bestyrelse samt suppleanter af:

 • Helle Koefoed Andel nr. 50 Formand
 • Inge Merete Bossow Andel nr. 60 Næstformand
 • Heidi Nielsen Andel nr. 6 Kasserer
 • Thomas Andersen Andel nr. 58 Sekretær
 • Hanne Dybdal Jensen Andel nr. 2 Menigt medlem
 • Kirsten Carstensen Andel nr. 4 Suppleant
 • Anette Sonne Andel nr. 10 Suppleant

Udvalgene

Vedligeholdelseudvalget.

Udvalget forestår en årlig udvendig gennemgang af samtlige huse, med henblik på reparationer, udskiftninger og almen vedligeholdelse.

Der indhentes tilbud fra relevante håndværkere.

Udvalget består af:

 • Rikke Bøtcher Hahn Andel nr. 8
 • Morten Hahn Andel nr. 8
 • Peter Barslev Andel nr. 32
 • Inge Merete Bossow Fra bestyrelsen


Det grønne udvalg

Udvalget tager sig af planlægning og vedligeholdelsen af “Grønningen” samt foreningens fælles arealer.
 Endvidere er det udvalget, som indkaldelser til fælles arbejdsdage og andet, som vedrører foreningens fælles arealer.

Udvalget består af:

 • Christoffer Schwert Andel nr. 40
 • Hans Kristian Schartau Andel nr. 34
 • Hanne Dybdal Jensen Fra bestyrelsen

Udvalget for fællesarrangementer

Udvalget bestræber sig på mindst 2 årlige arrangementer. Udvalget modtager gerne gode ideer og indfald til aktiviteter i det fælles arrangementer.

Udvalget består af:

 • Mette Barslev Andel nr. 32
 • Hans Kristian Schartau Andel nr. 34
 • Mette Søgaard Andel nr. 30
 • Laust Peter Lausten Andel nr. 60

  Bestyrelsen (se vedtægter § 26-30)

  Bestyrelsen for Andelsboligforeningen “Tingskoven” består af 5 medlemmer og ca. 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.
  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Suppleanterne for 1 år.
  Formand og kasserer i foreningen bør ikke være på valg samtidig (medmindre hele bestyrelsen har nedlagt deres hverv).

  Bestyrelsesarbejdet er ulønnet og frivilligt.
  Arbejdet foregår i bestyrelsesmedlemmernes fritid, hvilket andelshaverne bør respektere, f.eks. i forbindelse med sagsbehandling, klager, salg o.s.v.

  Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv. Dog vælges formanden af gene-ralforsamlingen.
  Bestyrelsen varetager den daglige drift af Andelsboligforeningen – økonomi, kontakt til offentlige myndigheder, klager, gennemgang af huse ved salg o.s.v.

  Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang månedligt.

  Klager vedrørende forhold i foreningen skal ske skriftligt og underskrevet til bestyrelsen, som så vil behandle dem på førstkommende bestyrelsesmøde.

  Henvendelser til offentlige myndigheder angående sager vedrørende forenin-gen, skal gå gennem bestyrelsen.

  Bestyrelsen forestår indkaldelse til generalforsamling, samt evt. ekstraordinær generalforsamling.

  Andelsboligforeningen “Tingskoven” er medlem af ABF (Andelsboligfor-eningernes fællesrepræsentation), hvor bestyrelsen bl.a. kan få råd, juridisk vejledning, kurser o.s.v.

  Udvalg

  Andelsboligforeningen “Tingskoven” har p.t. nedsat 3 udvalg

  Vedligeholdelsesudvalget

  Består af 4 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 3 andelshavere og 1 bestyrelsesmedlem.
  Udvalget forestår en årlig udvendig gennemgang af samtlige huse, med henblik på reparationer, udskiftninger og almen vedligeholdelse.
  Udvalget indhenter tilbud fra relevante håndværkere.

  Det grønne udvalg

  Består af 2-3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen og 1 bestyrelsesmedlem. Udvalget tager sig af planlægningen af vedligeholdelsen af “Grønningen” samt foreningens fællesarealer, indkaldelse til fælles arbejdsdage og andet som vedrører “Grønningen”.

  Festudvalget

  Består af 4-5 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. Bestræ-ber sig på minimum 2 årlige faste arrangementer.
  Udvalget modtager gerne gode ideer og indfald – f.eks. turneringer, udflugter, nytårssjov o.s.v.